fbpx

1. Leveranstid av Tjänst

Om leveranstiden blir längre pga. att vi ej fått komplett material från kunden för att kunna färdigställa våra uppgifter inom avtalad tid kan vi ej hållas ansvarig. Om underleverantörer såsom externa webbhotellsleverantörer inte levererar sina tjänster på korrekt sätt kan vi ej hållas ansvarig. Vi tar dock alltid säkerhetskopia på materialet och skickar vidare till kunderna.

2. Avgifter & Betalning

Alla avgifter på www.monprez.se är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura (20 dagar). Har full betalning inte skett senast 30 dagar efter det att påminnelse tillsänts kunden äger vi rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden. Kunden skall snarast meddela oss om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 14 dagar efter fakturadatum) förlorar kunden rätt att göra invändning mot faktura. Om betalning ej görs inom avtalad tid så kommer först en påminnelseavgift, sedan en dröjsmålsränta att läggas på kommande faktura. Om kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till kunden, befriar detta inte kunden från betalningsskyldighet. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2,5 % per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

3. Ansvar

Vi ansvarar inte för information eller material som kunden knyter till sitt domännamn. Vi är ej heller ansvariga för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse. Vi hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Information ges aldrig ut till tredje part utan kundens tillåtelse, dock kan domstolsbeslut tvinga oss att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi är ej heller skadeståndsskyldiga om någon gör intrång hos företaget och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Företaget ansvarar inte för externa tjänster så som webbhotell och domännamn. Se separata villkor hos respektive leverantör.

4. Kundens ansvar

Kunden uppmanas att meddela oss om adress- och/eller e-post ändringar, så att information relevant till kundens hemsida kan skickas till rätt adress. Kunden ansvarar själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen. Om kunden har valt supportavtal hos oss sköter vi detta åt kunden. Kunden ansvarar även för all information som han/hon publicerar på sin hemsida, och det är kundens som lägger in information på hemsidan om inte annat serviceavtal har beställts. Kunden ansvarar själv för de ändringar som han/hon gör på hemsidan efter att hemsidan levererats av oss och publicerats på internet. Om kunden önskar hjälp med korrigeringar, eller att lägga in texter och bilder, sker detta enligt vår timtaxa, eller via supportavtal. Om du har ett avtal direkt med ett annat domänföretag vad gäller domän, och/eller webbhotellsföretag vad gäller webbhotell, innebär det att deras avtalsvillkor gäller för domänen och webbhotellet. Rasism, mobbning, personangrepp, anklagelser (utan officiella bevis) och liknande är inte tillåtet att sprida på hemsidan.

5. Äganderätt

Kunden äger 100 % av hemsidan, inklusive alla bilder och allt innehåll som vi förser dem med genom våra tjänster. Material som ej tillhandahållits av oss kan vara skyddat enligt upphovsrätten, och användningen av dessa är kundens eget ansvar. Skulle olaglig användning av upphovsrättskyddat material förkomma på hemsidan utan vår inblandning kan vi ej hållas ansvariga. Den som äger webbplatsen har rätt att sälja, kopiera, hyra eller låna ut. Ägaren avgör vad som får ske med webbplatsen. En del material såsom bilder på hemsidan kan dock vara licenserade på ett sådant sätt att de endast får användas på hemsidan.

6. Omständigheter

Vi är befriade från brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför våran kontroll, såsom krig, upplopp, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, översvämning, underlåtenhet från myndigheters sida eller andra orsaker som företaget uttryckligen inte ansvarar för.

Skicka ett meddelande

Scroll to Top